Bảo mật và bảo vệ thông tin trong hợp đồng lao động

Điều 6: Bảo mật và bảo vệ thông tin trong hợp đồng lao động:

  1. Bảo mật:

Trong và sau thời gian làm việc với công ty, ông/bà đồng ý rằng sẽ, Thông tin Bảo mật liên quan tới Công ty, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, người lao động và bất bỳ Thông tin Bảo mật nào khác của công ty sẽ là tài sản riêng của Công ty.

Ông/bà đồng ý rằng sẽ không được tiết lộ hoặc sử dụng dù trực tiếp hay gián tiếp các Thông tin Bảo mật mà ông/bà nhận được hoặc biết khi chưa có sự đồng ý của Công ty làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại và sau này hoặc các lợi ích khác của Công ty.

Ông/bà cũng đồng ý sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ Thông tin Bảo mật nào khác của Công ty vào bất kỳ mục đích gì. Tại đây, ông/bà cũng đồng ý tuân thủ các quy định liên quan đến Thông tin Bảo mật được cung cấp trong các Hợp đồng giữa Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào mà Ông/bà được thông báo.

  1. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ:

Trong thời gian ông/bà làm việc tại Công ty, ông/bà (dù một mình hay phối hợp với bất kỳ người hoặc những người nào khác) tạo ra bất kỳ sáng chế, phát minh, cải tiến hoặc phương thức (“Phát minh”) (dù) liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty, ông/bà phải thông báo kịp thời cho công ty tất cả các thông tin chi tiết gồm mã nguồn, bản vẽ, mẫu của các Phát minh này và phát minh này sẽ thuộc về tài sản riêng của Công ty.

Quyền sở hữu trí tuệ đối với Phát minh đó hoặc bất kỳ tài liệu nào khác do ông/bà phát triển trong suốt quá trình làm việc tại Công ty bao gồm các tài liệu báo, kiểm tra, dữ liệu, phân tích, biểu đồ, mô tả kỹ thuật, hợp đồng, văn bản và dự thảo của tất cả các Phát minh liên quán hoặc các tài liệu nào khác sẽ giao cho và thuộc về thành lập Công ty, ông/bà nếu và khi được yêu cầu, (dù sau trong thời gian hoặc sau khi ông/bà chấp dứt HĐ lao động với công ty), bằng chi phí của công ty phải nộp hoặc phối hợp với Công ty để nộp đơn công nhận sáng chế, quyền tác giả hoặc nhãn hiệu, thiết kế đăng ký hoặc các tài liệu để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tương tự tại Việt Nam hoặc bất kỳ nước nào trên thế giới liên quan đến Phát minh đó và sẽ ký vào tất cả các tài liệu cần thiết (bao gồm việc chuyển nhượng theo điều khoản xác định bởi Công ty) và thực hiện tất cả các quyền, quyền lợi, lợi ích kèm theo cho Công ty hoặc người do Công ty chỉ định hoặc người có lợi ích theo yêu cầu của Công ty. Các quyết định liên quan đến việc gộp và sử dụng các phát minh sẽ do Công ty hoàn toàn quyết định.

  1. Không tham gia và không cạnh tranh:

Ông/bà đồng ý rằng trong suốt quá trình làm việc tại công ty và một thời hạn là 24 (hai mươi tư) tháng kể từ ngày ông/bà chấm dứt làm việc tại Công ty, ông/bà sẽ không (trừ khi được sự chấp thuận trước văn bản của Công ty) trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia dù với tư cách là cổ đông, giám đốc, người quản lý, nhà tư vấn, người lao động, đại lý hoặc một vị trí nào khác có liên quan hoặc có lợi ích trong bất kỳ hoạt động doanh nghiệp nào khác có hoạt động cạnh tranh hoặc có hoạt động đối lập với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác có hoạt động cạnh tranh hoặc có hoạt động đối lập với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà Công ty đang thực hiện tại Việt Nam.

Bảo mật và bảo vệ thông tin trong hợp đồng lao động

Điều 7: Giải quyết tranh chấp:

            Mọi tranh chấp có liên quan phát sinh giữa các bên của HĐ này sẽ trước hết được giải quyết trên cơ sở thương lượng và đàm phán. Trong trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được thì mỗi bên có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Điều 8: Điều khoản thi hành

           -Những vấn đề lao động không ghi trong HĐ lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

          -Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phục lục hợp đồng lao động thì nội dung của phục lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

       Hợp đồng này làm tại văn phòng công ty ngày … tháng….năm ……

              Người lao động                                                               Người sử dụng lao động

                  (Ký tên)                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

        NGUYỄN PHƯƠNG B                                                     ĐỖ VĂN A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *